НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВИЗА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ

 

От подаващия за виза:

 

1.     Паспорт, валиден поне един месец от предполаганата дата на връщане от Канада;

2.     Две снимки - паспортен формат;

3.     Служебна бележка или удостоверение (в оригинал) издадени или преведени на английски или френски език, без да е необходима заверка (легализация) на превода:

·        ако работите – служебна бележка от местоработата, в която да се посочени длъжността, заплатата и разрешен годишен отпуск. Служебната бележка се издава или трябва да се преведе на английски или френски език, без да е необходима заверка (легализация) на превода.

·        ако сте пенсионер - удостоверение (в оригинал) от пенсионната служба на Националния осигурителен институт, преведена на английски или френски език, без да е необходима заверка (легализация) на превода

·        ако сте студент - уверение (в оригинал) от учебното заведение преведено на английски или френски език, без да е необходима заверка (легализация) на превода.

4.     Други документи, поддържащи молбата, като например – копия от документи за собственост /нотариални атове – необходим е превод на английски или френски език на името на собстеника, описанието на собствеността и местоположението й), банкови декларации (за наличие на финансови средства), издадени или преведени на английски или френски език, без да е необходима заверка (легализация) на преводите

5.     В случай на непълнолетни (деца под 18 години), пътуващи сами или придружени само от единия родител са необходими'

·        Нотариално заверена декларация от родителите, преведена на английски или френски език, с която те дават съгласието си за пътуването на детето в Канада, посочвайки периода на пътуване и името на придружителя ако с него не пътува никой от родителите;

·        Фотокопие от акта за раждане;

·        Ако е ученик - бележка от учебното заведение, издадена или предена на английски или френски език, без да е необходима заверка (легализация) на превода.

6.     В случай на пътуване с цел бизнес::

·        документи, засягащи българската фирма - регистрация, статут или данъчна декларация за преходна година, преведени иа английски или френски езяк, без да е необходима заверка (легализация) на превода.

·        командировъчна заповед, издадена или предена на английски или френски език, без да е необходима заверка (легализация) на превода.

7.     Попълнени формуляри за туристическа виза

8.     Вносна бележка за извършен превод на таксата за обработка на документацията (виж таблицата)

 

От Канада:

 

1.    Оригинална нотариално заверена покана от роднини, приятели, бизнес партньори или канадска институция, посочваща имената на кандидата за виза, родствената връзка (ако има такава), мотива и срока на посещението, за чия сметка ще бъдат разходите по пътуването и престоя в Канада.

2.     В случай на пътуване с цел туризъм:

·        доказателство за статута на канещия (нотариално заверено копие на документ за постоянно пребиване в Канада – IMM 1000, PR card или канадски паспорт за канадските граждани);

·        данъчна декларация или служебнa бележка от местоработата на канещия, посочващи длъжност и заплата.

 

 

КАНДИДАТИ, КОИТО НЯМАТ НУЖДА ОТ ИНТЕРВЮ

 

1.    Кандидатите, които са пътували друг път до Канада и не са нарушавали условията на статута на посетител, това трябва да бъде доказано чрез представяне на валидния или изтеклия паспорт с предишната виза за Канада;

2.     Кандидатите за виза, които отиват в Канада с бизнес цел, поканени от Федералното и/или Провинциалното правителство и/или от, .много известни канадски фирми, като например: Бел Канада, Бомбардие, АЕКЛ. и др.:

-     кандидатите трябва да представят покана от канадската страна (правителство / фирма), както и командировъчна заповед от институцията - работодател, в която да бъдат уточнени имената на лицата, тяхната длъжност, целта и срока на пътуването и кой ще поеме разходите за пътуването,.

3.     Кандидатите над 65 години, които могат да докажат:.

·        -     че имат достатъчни средства да покриват разводите за пътуването и за престоя в Канада, или.

·        -     че лицето, което ги кани може да покрие разходите за пътуването и за престоя им в Канада. Кандидатите трябва да представят покана и бележка за доходите на лицето, което ги кани..

4.     Кандидатите над 50 години, чиито деца са канадски граждани или перманентни резиденти в Канада и които изпълняват условията за спонсориране на родителите. Кандидатите трябва да представят покана и бележка за доходите на дъщерята/сина от Канада..

5.      Кандидатите, които са пътували до САЩ, Австралия или Япония. Кандидатите трябва да представят паспорта със съответните данни..

6.      Кандидатите, чиито съпруг/съпруга са пътували друг път до Канада и не са нарушили условията на статута на посетител. Кандидатите трябва да представят доказателство за предишните пътувания на съпруга/съпругата.

7.      Кандидатите, които са малолетни деца и чиито родители са пътували друг път до Канада и не са нарушили условията на статута на посетител. Кандидатите трябва да докажат предишните пътувания на родителите, удостоверение за раждане и нотариалното съгласие на родителите относно пътуването..

 

 

 

ТАКСИ ЗА ОБРАБОТКА

 

УСЛУГА

EUR

Брой кандидати за виза

ОБЩО

Еднократна виза за посещение

55

Х _________

_____

Многократна виза за

посещение

110

 

Х _________

_____

Комисионна за банков превод

2

 

+2

ОБЩО

 

 

= _____

 


 

 

 

КЛОНОВЕ НА UNION ВАNK

 


<<